Ga naar de inhoud
Bestuur en organisatie

QuaWonen is een woningcorporatie. Het bestuur bestaat uit één directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur. Lees hier hoe het bestuur van QuaWonen werkt. 

Directie en RvC

Directeur-bestuurder van QuaWonen is Dennis Gerlof. De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties en op de financiële gezondheid van de corporatie. De raad is bovendien werkgever van het bestuur en adviseur/klankbord voor het bestuur, gevraagd en/of ongevraagd. Ook is de RvC opdrachtgever voor accountant Deloitte.

De RvC handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten en reglementen zijn vastgelegd. Deze publicaties zijn hier in te zien. 

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden:

Dhr. mr. B. de Vries (Voorzitter)
Mw. ir. J.B. Sanders (Vicevoorzitter)
Mw. B.G.A.M. van Os 
Dhr. drs. D. den Ouden
Mw. mr. M.A. Sijbrandij - Endert

Aanspreekbaarheid

De commissarissen zijn aanspreekbaar op het door hen gehouden toezicht. Mocht daartoe aanleiding zijn, dan kun je hen bereiken op: communicatie@quawonen.com.

Brancheverenigingen

QuaWonen is lid van Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties. Wij onderschrijven de Governancecode woningcorporaties 2020 die aan het lidmaatschap van Aedes is verbonden. Deze code geeft aanvullend aan de Woningwet richting aan de wijze waarop bestuur en raad van commissarissen functioneren en de manier waarop zij verantwoording afleggen over hun resultaten. Belanghebbenden kunnen de corporatie daarop aanspreken en bij niet of onjuist toepassen van de code hiervan melding maken bij de Commissie Governancecode Woningcorporaties.